Verandering & optimalisatie (zorg) processen

Veranderingen zijn binnen de zorgsector aan de orde van de dag. In geen andere sector volgen veranderingen elkaar zo snel op dan de zorgsector. En met zekerheid kan worden gesteld dat ook in de komende jaren de zorgorganisaties in Nederland met veel nieuwe veranderingen te maken zullen krijgen.

De veranderingen in de zorgsector zijn vooral het gevolg van wijzigingen in beleid van de (semi)overheid. Met deze wijzigingen in haar beleid tracht de (semi)overheid vooral het uitgavenpatroon in de zorg te beheersen. Dit is ook nodig: de vraag naar zorg neemt in hoog tempo toe, met hogere kosten van de zorg tot gevolg. Op dit moment is ongeveer 26% van de begrote uitgaven in de Miljoennota bestemd voor de zorg.

De overheid streeft naar kwalitatief goede en betaalbare zorg. Op basis van demografische gegevens en de verwachte technologische ontwikkelingen in de zorg kan nu al worden vastgesteld dat de zorgkosten tot 2040 significant zullen gaan stijgen. Het aantal ouderen (met dementie) zal gaan verdubbelen, nieuwe (zorg)technologie├źn zullen worden ingezet, nieuwe kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek zal worden toegepast en (nieuwe) medicatie zal de levensverwachting doen toenemen. Een verdere stijging van de zorgkosten zal dan ook onvermijdbaar zijn. De meerjarenbegroting in de Miljoenennota laat al een stijging zien van de verwachte kosten van ongeveer 18% in de komende 5 jaar.

Naast de zekere groei van de zorgconsumptie in de komende jaren, heeft dezelfde zorgsector nu al te maken met een structureel tekort aan zorgpersoneel. Op korte termijn zal het aantal gediplomeerde zorgprofessionals niet gaan toenemen. De zorgsector zal derhalve toch aantrekkelijker moeten worden gemaakt om in te werken. Beloning en werkdrukvermindering spelen hierbij een belangrijke rol voor de komende jaren.

Zorgaanbieders hebben in de afgelopen jaren veel mensen aangetrokken zonder een specifieke zorgopleiding. Dit komt mede doordat de overheid maatregelen heeft genomen door extra budget beschikbaar te stellen voor o.a. het contracteren van zij-instromers.

Zorgwize ondersteunt zorgaanbieders in de zorgsector bij het maken van nieuwe beleidskeuzes. Daarnaast heeft Zorgwize veel ervaring in huis om zorgorganisaties te ondersteunen bij de uitvoering van verandertrajecten, waarbij zinvolle interventies worden ingezet om nieuwe doelen in de bedrijfsvoering te kunnen gaan behalen met elkaar

Daarnaast ondersteunt Zorgwize zorgaanbieders in de Ouderen- en Gehandicaptenzorg bij het optimaliseren van en administratieve (zorg)processen. Hierbij heeft Zorgwize als sectorspecialist veel kennis van het verbeteren van processen.

Hulpmiddelen WLZ!

Wat zijn voor u de gevolgen van de nieuwe regeling Hulpmiddelen en Mobiliteit in de Wlz?

Lees meer

Mijn naam is Sjef van Leeuwen en ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de ouderen- en gehandicaptenzorg, als business Controller met verstand van verandermanagement. Graag denk ik met u mee op welke wijze nieuwe gestelde doelstellingen op de goede wijze behaald kunnen worden. Ook help ik u om uw administratieve (zorg)processen aan te passen om daarmee een verwacht voordeel te kunnen behalen. Mijn motto hierbij is: Samen zorgen voor succes!!

Sjef van Leeuwen

Sjef van Leeuwen

Interim Business Controller
info@zorgwize.nl
06 428 74 428
© 2024 Zorgwize