Aanpassingen NZa tarieven Wlz 2024 Ouderenzorg

Budgettair kader Wlz 2024

De minister van VWS heeft het macrobedrag voor de contracteerruimte voor zorg in natura (zin) en voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de zorginkoop 2024 vastgesteld in de Meerjarige voorlopige Kaderbrief Wlz 2023-2028 van 22 juni 2023 (kenmerk 3609771-1049564-LZ) en aangevuld in de Definitieve kaderbrief Wlz 2024 van 27 september 2023 (kenmerk 3696070-1053659-LZ)

Het budgettair kader Wlz voor 2024 bedraagt € 35.970 miljoen en is als volgt verdeeld:

Tabel 1: Opbouw definitief Wlz-kader 2024, bron Ministerie van VWS

De korting van € 125 miljoen voor alle sectoren in het kader van de meerjarige contract-ruimte (circa 0,7%) en de tariefkorting als maatregel Doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van € 100 miljoen doorgevoerd bij de prestaties vv4 t/m 10 (circa 0,5%) zijn uit het coalitieakkoord gehaald voor het jaar 2024. De aangekondigde kortingen voor de jaren 2025 (circa 2,5%) en 2026 (circa 3,0%) staan nog wel op de politieke agenda.

Het budgettair kader Wlz wordt verdeeld over de 32 zorgkantoorregio’s. Tussen de regio’s bestaat de mogelijk om budget over te hevelen.

Groei Wlz-kader:

Onderstaande grafiek geeft een samenvattend beeld van de ontwikkeling van het Wlz-kader in de jaren 2022-2024. Het benodigde Wlz-kader blijft door onder meer de vergrijzing en loon- en prijsontwikkelingen toenemen.

Grafiek 1: Ontwikkeling Wlz-kader 2022-2024 (bedragen in miljarden euro), bron Ministerie van VWS

Tariefkortingen uit het coalitieakkoord

in de vorige versie van deze beleidsregels was bij het berekenen van de beleidsregelwaarden rekening gehouden met de aanwijzing van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 14 juni 2023, kenmerk 3604293-1049249-PZO, ‘inzake de verwerking van taakstellingen uit het coalitieakkoord voor het jaar 2024 en verder voor bepaalde vormen van zorg zoals vergoed vanuit de Wlz’ (Staatscourant 2023, 17290). Dit betrof een korting van € 125 miljoen voor alle sectoren in het kader van de meerjarige contractruimte (circa 0,7%). Daarnaast wordt er op grond van de maatregel Doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een tariefkorting van € 100 miljoen doorgevoerd bij de prestaties vv4 t/m 10 (circa 0,5%). In de huidige versies van de beleidsregels is rekening gehouden met een opvolgende aanwijzing van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 11 oktober 2023, kenmerk 3702634-1054857-PZO, waarin de minister aangeeft de maatregelen uit het coalitieakkoord ten aanzien van het meerjarig contracteren en doorontwikkeling kwaliteitskader verpleeghuiszorg op de Wlz-tarieven voor het jaar 2024 niet door te voeren. De aangekondigde kortingen voor de jaren 2025 (circa 2,5%) en 2026 (circa 3,0%) staan nog wel op de politieke agenda.

In de nhc van 2024 zijn twee effecten verwerkt. Enerzijds een verlaging van de nhc met gemiddeld 7,2% vanwege de aangepaste vermogenskostenvoet van 4,65% naar 4,03%. Anderzijds een verhoging van de nhc met gemiddeld 3,25% vanwege de verduurzaming vastgoed. Per saldo is het effect een verlaging van de nhc met ongeveer 4,2%.

Als gevolg van een andere berekeningssystematiek heeft de herijking minder impact op de nic. De genoemde daling van de vermogenskostenvoet leidt tot een tariefdaling van circa 2,5%.

De nhc- en nic-tarieven zijn na het moment van herijking (korting) geïndexeerd met 2,5% voor 2024.

Als bijlage is een specificatie (in pdf en Excel) van de NZa tarieven Wlz 2024 Ouderenzorg op de website van Zorgwize geplaatst. Hierin zijn de tarieven Wlz voor de Ouderenzorg nader gespecificeerd voor de liefhebbers, waarmee inzichtelijk is uit welke (voormalige) budgetonderdelen de Wlz tarieven zijn opgebouwd.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize