Specificatie NZa tarieven Wlz 2024 Ouderenzorg

Budgettair kader Wlz 2024

Het budgettair kader Wlz voor het jaar 2024 bedraagt € 33.605 miljoen. Dit is een stijging van 675 miljoen t.o.v. 2023. Het budget Wlz 2024 is als volgt verdeeld:

•          De contracteerruimte voor zorg in natura (zin) betreft € 29.506 miljoen.

•          Het beschikbare bedrag voor pgb’s betreft € 3.664 miljoen.

•          De herverdelingsmiddelen bedragen € 435 miljoen.

Naast het budgettair kader is € 20 miljoen beschikbaar specifiek geoormerkt voor innovatie.

Meerjarig Wlz-kader 2023-2028

In onderstaande tabel is te zien wat het (financieel) beleid is van het Ministerie van VWS in de komende jaren. Punt 9 (generieke korting van 0,5%) en punt 10 (korting 0,7% op het budget kwaliteitskader) zijn door de NZa doorgevoerd in de Wlz tarieven 2024. Rekening dient te worden gehouden dat de Wlz tarieven voor 2025 en 2026 verder zullen worden gekort. Daarnaast valt ook te verwachten dat het budget voor Behandeling in de Wlz in 2025 aanzienlijk zal worden gekort.

NZa tarieven 2024 ouderenzorg

De NZa heeft de Wlz tarieven (wet langdurige zorg) voor het jaar 2024 inmiddels bekend gemaakt. Deze zijn opgenomen in de NZa beleidsregels “prestatiebeschrijvingen en tarieven modulair pakket thuis 2024 – BR/REG-24122” en “prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2024 – BR/REG-24123”.

Voor de ouderenzorg zijn de Wlz tarieven 2024 als volgt aangepast ten opzichte van 2023:

De integrale ZZP tarieven zijn gemiddeld verhoogd met 4,1%, de integrale VPT tarieven zijn gemiddeld 4,9% hoger dan in 2023. Hierbij is het component loonkosten verhoogd met 6,49% (4,94% voorlopig 2024 + 1,55% inhaal 2023). Het component materiële kosten is verhoogd met 4,56% (2,51% voorlopig 2024 + 2,05% inhaal 2023).

Over deze geïndexeerde tarieven voor 2024 is een generieke korting van 0,5% toegepast op alle Wlz prestaties en een korting van 0,7% op de prestaties voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (VV4 t/m VV10).

In de nhc van 2024 zijn twee effecten verwerkt. Enerzijds een verlaging van de nhc met gemiddeld 7,2% vanwege de aangepaste vermogenskostenvoet van 4,65% naar 4,03%. Anderzijds een verhoging van de nhc met gemiddeld 3,25% vanwege de verduurzaming vastgoed. Per saldo is het effect een verlaging van de nhc met ongeveer 4,2%.

Als gevolg van een andere berekeningssystematiek heeft de herijking minder impact op de nic. De genoemde daling van de vermogenskostenvoet leidt tot een tariefdaling van circa 2,5%.

De nhc- en nic-tarieven zijn na het moment van herijking (korting) geïndexeerd met 2,5% voor 2024.

Als bijlage is een specificatie (in pdf en Excel) van de NZa tarieven Wlz 2024 Ouderenzorg op de website van Zorgwize geplaatst. Hierin zijn de tarieven Wlz voor de Ouderenzorg nader gespecificeerd voor de liefhebbers, waarmee inzichtelijk is uit welke (voormalige) budgetonderdelen de Wlz tarieven zijn opgebouwd. Deze kan je nu downloaden van de website


Bekijk ook deze artikelen

© 2023 Zorgwize