Visie ZN op duurzame toegang tot langdurige zorg

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg die onder de Wlz valt. Dit wordt een steeds grotere uitdaging door de toenemende zorgvraag en de schaarse personele en financiële middelen. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. De ecologische crisis (klimaat- en milieuverandering en biodiversiteitsverlies), sociale ongelijkheid en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zorg staat onder toenemende druk en zonder gezamenlijke inspanning dreigt de zorg vast te lopen.

Zorgkantoren hebben bij de totstandkoming van deze visie en hun regionale inkoopbeleid gekeken naar wat nodig is om de duurzame toegang tot langdurige zorg te blijven waarborgen. Hierbij sluiten we aan bij de in gang gezette bewegingen vanuit de landelijke programma’s en akkoorden (IZA, WOZO, GALA, de TAZ en het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg). De zorgkantoren zien passende zorg (zie kader) als belangrijke basis voor het behalen van de hoofddoelstellingen voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Deze doelstellingen zijn:

  • De langdurige zorg is en blijft toegankelijk voor alle Wlz-cliënten3 in Nederland.
  • Stijgende zorgkosten worden beheerst, zodat de zorg betaalbaar blijft. Het macrokader waarin de komende jaren vanuit overheidswege kortingen worden doorgevoerd, is hierbij leidend.
  • Passende zorg van goede kwaliteit staat centraal.

Deze drie doelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. We voorzien de komende jaren de grootste uitdaging op het gebied van toegankelijkheid van zorg. Maar ook de betaalbaarheid en de kwaliteit komen onder druk te staan. Want de zorgvraag neemt toe. En het zorgpersoneel en de beschikbare financiële middelen stijgen niet in dezelfde mate als de groei van de zorgvraag. Om de toegang en betaalbaarheid van kwalitatief goede zorg te garanderen is het dan ook noodzakelijk om het zorglandschap anders en duurzamer in te richten met passende zorg als uitgangspunt. Hier ligt een grote veranderopgave voor alle partijen die betrokken zijn bij het zorglandschap.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft in haar visiedocument van 1 juni 2023 onder andere aan hoe zij een duurzame toegang tot de langdurige zorg (Wlz) voor de toekomst wil borgen, welke rol van de zorgkantoren daarbij nodig is en wat haar visie is op de specifieke thema’s Innovatie, Kwaliteit, Verduurzaming en Bedrijfsvoering.

Een landelijke visie met ruimte voor maatwerk in de regio

Met deze landelijke visie geven de zorgkantoren aan waar zij de komende jaren op gaan sturen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het zorglandschap voor de langdurige zorg. De landelijke visie vormt de basis voor het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren. Ieder zorgkantoor werkt in haar inkoopbeleid uit hoe zij concreet invulling geeft aan de landelijke visie, rekening houdend met regionale factoren.

Wat volgens ZN vaststaat is dat we nu aan de slag moeten, omdat de spanning tussen vraag en aanbod blijft toenemen. Hierdoor raken zorgprofessionals overbelast en krijgen mensen niet altijd (tijdig) de juiste zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Tegelijkertijd zal de politiek de komende jaren ook nog keuzes maken die in meer of mindere mate van invloed zijn op de organisatie van de langdurige zorg en daarmee op de inkoop van deze zorg. De afspraken uit het regeringsbeleid en de hieraan verbonden begroting zullen hun uitwerking hebben op de langdurige zorg en de wijze waarop deze wordt vormgegeven.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize