Specificatie NZa tarieven Wlz 2023 Ouderenzorg

Budgettair kader Wlz 2023

De minister van VWS heeft het macrobedrag voor de contracteerruimte voor zorg in natura (zin) en voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de zorginkoop 2023 vastgesteld in de Voorlopige kaderbrief Wlz 2023 van 7 juli 2022 (kenmerk 3381529-1030844-LZ).

Het budgettair kader Wlz voor het jaar 2023 bedraagt € 30.635 miljoen voor de langdurige zorg voor de sectoren Ouderenzorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) tezamen. Het budget is voor zorg in natura en pgb. In het budgettair kader 2023 zijn de volgende bedragen aangepast t.o.v. het jaar 2022:

1. +/+ € 772 miljoen bestemd voor groei (zin: € 682 miljoen, pgb: € 90 miljoen);

2. +/+ € 300 miljoen herverdelingsmiddelen (zin: € 300 miljoen, pgb: € 0 miljoen);

3. -/- € 20 miljoen maatregelen valpreventie;

4. -/- € 43 miljoen maatregelen scheiden wonen en zorg;

5. +/+ PM loon- en prijsbijstelling 2023.

NZa tarieven 2023 ouderenzorg

De NZa heeft de Wlz tarieven (wet langdurige zorg) voor het jaar 2023 inmiddels bekend gemaakt. Deze zijn opgenomen in de NZa beleidsregel “prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023 – BR/REG-23122”.

Voor de ouderenzorg zijn de Wlz tarieven 2023 als volgt aangepast ten opzichte van 2022:

De ZZP en VPT tarieven zijn gemiddeld verhoogd met 4,75% voor de componenten loon en materieel samen. Hierbij is de component loonkosten verhoogd met 4,25% (3,72% voorlopig 2023 + 0,53% inhaal 2022. De component materieel is verhoogd met 6,91% (2,52% voorlopig 2023 + 4,39% inhaal 2022).  

In bovengenoemde beleidsregels zijn ook de componenten voor huisvesting (nhc) en inventaris / automatisering (nic) opgenomen. De belangrijkste conclusie is dat de nhc- en nic-tarieven in 2023 op de gebruikelijke wijze worden geïndexeerd en per 1 januari 2024 vindt er een herijking (lees: tariefdaling) plaats. Hierbij worden percentages van circa minus 8,00% genoemd.

Het component nhc voor financiering van de huisvesting is voor 2023 in ieder geval nog verhoogd met 2,66% (index 2,50% + opslag verduurzaming vastgoed). Het component nic is verhoogd met 7,02% ten opzichte van 2022.

Als bijlage is een specificatie in (ook in excel) van de NZa tarieven Wlz 2022 Ouderenzorg op de website van Zorgwize geplaatst. Hierin zijn de tarieven Wlz voor de Ouderenzorg nader gespecificeerd voor de liefhebbers, waarmee inzichtelijk is uit welke (voormalige) budgetonderdelen de Wlz tarieven zijn opgebouwd.

Deze kan je nu downloaden van de website Zorgwize Business Control & Management.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize