NZa tarieven Wlz 2025 Ouderenzorg in Excel

Budgettair kader Wlz 2025

De minister van VWS heeft het macrobedrag voor de contracteerruimte voor zorg in natura (zin) en voor het persoonsgebonden budget (pgb) voor de zorginkoop 2025 vastgesteld in de Voorlopige kaderbrief Wlz 2025 van 19 juni 2024 (kenmerk 3849235-1067559-LZ).

Het budgettair kader Wlz voor 2025 bedraagt € 37.257 miljoen, waarvan € 36.911 beschikbaar is voor de zorginkoop door zorgkantoren. Het kaderbedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 1: Opbouw voorlopig Wlz-kader 2025, bron Ministerie van VWS

Het budgettair kader Wlz wordt verdeeld over de 32 zorgkantoorregio’s. Tussen de regio’s bestaat de mogelijk om budget over te hevelen.

Aanpassing NZa tarieven 2025 Ouderenzorg

De NZa heeft de Wlz tarieven (wet langdurige zorg) voor het jaar 2024 aangepast. Deze zijn opgenomen in de NZa beleidsregels “prestatiebeschrijvingen en tarieven modulair pakket thuis 2025 – BR/REG-25130” en “prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2025 – BR/REG-25131”.

Voor de ouderenzorg zijn de Wlz tarieven 2025 als volgt aangepast ten opzichte van 2024:

De integrale ZZP tarieven zijn gemiddeld verhoogd met 4,31%, de integrale VPT tarieven zijn gemiddeld 4,56% hoger dan in 2024.

Hierbij is het component loonkosten verhoogd met 5,23% (4,18% voorlopig 2025 + 1,05% inhaal over het jaar 2024).

Het component materiële kosten is verhoogd met 2,41% (1,82% voorlopig 2025 + 0,59% inhaal over het jaar 2024).

Voor de CAO VVT zijn voor het jaar 2025 en volgend nog geen afspraken gemaakt. Onduidelijk is daardoor of de Ova ruimte voldoende zal om de loonkostenstijgingen in 2025 op te kunnen vangen.

Tariefkortingen Wlz uit het coalitieakkoord

In de financiële onderbouwing voorlopige meerjarenkader Wlz (kenmerk 3609771-1049564-LZ) van het ministerie van VWS zijn de volgende kortingen op het Wlz budget opgenomen:

Tabel 2: Effect maatregelen op Wlz-uitgaven (prijspeil 2021), bron VWS Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 34 104, nr. 405 dd 14 april 2024.

Tabel 1 laat zien dat met de drie maatregelen in totaal een budgettair bedrag is gemoeid van € 615 miljoen in 2025 en € 655 miljoen structureel vanaf 2026.

Het kabinet heeft besloten om de kortingen voor het jaar 2025 niet uit te voeren. De aangekondigde kortingen voor de jaren 2026 en verder blijven nog wel op de politieke agenda staan.


Bekijk ook deze artikelen

© 2024 Zorgwize